Confidentialitate


POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrammodalitățile și scopurile în care le colectamîn ce situații transferam date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timpPolitica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a  tine la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. Conform prevederilor REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), subscrisa am obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de subscrisă exclusiv în scopul declarat. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este SC TERRARIUM SRL, cu sediul în Dolj, Carcea, str. Mihai Viteazul, nr. 15, înregistrată la Registrul Comerţului sub J16/604/2017.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include: Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastrăadresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesionalănumărul de telefon, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal  fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

• Prelucrarea este efectuata în temeiul consimțământului dumneavoastră;

• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale SC TERRARIUM SRL, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese; În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se  face daca, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

• A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

• Avem o obligație legala de prelucrare a acestor categorii de date;

• Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

ÎN CE SCOPURI  PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri permise:

• Oferirea de servicii ;

• Gestionarea și administrarea relației cu clienții noștri;

• Respectarea obligațiilor noastre legale;

• Crearea unui cont de membru, prin intermediul căruia  puteți plasa comenzi online 

• Răspunderii solicitărilor sau a mesajelor primite prin formularul de contact sau pentru a procesarea cererile dumneavoastra

• Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim  ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile noastre;

• În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sussau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

• De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a  tine la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele SC TERRARIUM SRL sau alte evenimente promoționale.

CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

SC TERRARIUM SRL a implementat masuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când  retrageți consimțământul (daca este cazul) și nu mai exista motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea în continuare de către TERRARIUM SRL (inclusiv obligația legala a TERRARIUM SRL de a continua  stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

• Dreptul de informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale

• Dreptul de acces la datele personale – puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

• Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

• Dreptul la opoziție sau la restrictionarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

• Dreptul de a  retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ;

• Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) , în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

• Dreptul la portabilitatea datelor ce  permite  primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau  le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

• Dreptul de a  retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu  afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care  retrageți consimțământul, TERRARIUM SRL nu  mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și  lua masurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. TERRARIUM SRL va puteatotușiprelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare Daca doriți   exercitați drepturile menționate mai sus rugam  ne contactati, folosind următoarele detalii de contact: Telefon 0723-550-402 E-mail: terrariumplante@gmail.com.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când  exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoana vizata, este posibil   cerem   dovediți identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul  solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și  vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Daca nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați  prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, BucureștiRomania.

 

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișă pe pagina noastră de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o  vom pune la dispoziție în alt mod.